Poskytovatel:
NETER TRADE s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281565
Pravoúhlá 2019/57, 150 00 Praha 5
IČO: 06421237
web: www.neter.cz
Dále jen “Poskytovatel”

Objednatel:
Fyzická nebo právnická osoba, která si skrze emailovou komunikaci či podpisem smlouvy uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o pronájmu e-shopu.
Dále jen “Objednatel”

I. Předmět smlouvy:
Poskytovatel prostřednictvím této smlouvy pronajímá (nebo prodává) Objednateli e-shop na předem dohodnuté doméně, který slouží výhradně k realizaci internetového prodeje zboží nabízeného na e-shop napojeným dodavatelem.
Objednatel se zavazuje za poskytovanou službu zaplatit dohodnutou smluvní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

Cena za služby:
Cena pronájmu aplikace internetového obchodu, doplňkové moduly a služby je uvedena na stránkách Poskytovatele – www.shopator.cz

Objednatel se zavazuje platit cenu platnou v době uzavření této smlouvy podle jím zvoleného
období. V ceně za pronájem je zahrnut pronájem e-shopu, webhosting, technická a post-implementační podpora (aktualizace).

II. Smluvní podmínky:
1. Základní definice pojmů:
Objednatel:
Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s Poskytovatelem smlouvu o pronájmu e-shopu.
E-shop:
E-shopem se rozumí prodej produktů nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu, který na základě smlouvy provozuje Objednatel v prostředí internetu. Takzvaný internetový obchod.
Autorská práva:
Poskytovatel tímto prohlašuje, že je jediným vlastníkem a vykonavatelem majetkových a autorských práv k e-shopu, který je předmětem této smlouvy.
Objednatel uzavřením této smlouvy získává oprávnění k užívání díla v souladu s těmito smluvními podmínkami, nikoliv však vlastnická či autorská práva k e-shopu.
Server:
Serverem se rozumí hardwarové zařízení Poskytovatele. Server je počítačové zařízení připojené do páteřní sítě internetu určené pro hosting programu a jeho přístupu z prostředí internetu. Servery jsou umístěné v datacentru, tj. v budově sloužící pro provoz těchto serverů na páteřní lince internetu.
Hosting:
Hostingem se rozumí sdílený virtuální prostor na serveru Poskytovatele určený k umístění e-shopu a dalších souvisejících služeb (emailové schránky apod.).
Doba:
Dobou se rozumí časové období, na které si Objednatel předplácí oprávnění k užívání sjednaného e-shopu. Doba se řídí zvoleným obdobím dle objednávky v délce 6 nebo 12 měsíců, případně delší dle individuální dohody.

2. Práva duševního vlastnictví při pronájmu e-shopu

Práva duševního vlastnictví:

 • Práva duševního vlastnictví e-shopu jeho dalších produktů jsou majetkem Poskytovatele.
 • Objednatel se zavazuje k tomu, že bude respektovat tato práva Poskytovatele a veškerá oznámení, která ho budou na toto upozorňovat.
 • Objednatel se zavazuje k tomu, že vyvine maximální možné úsilí, aby produkty, které mu Poskytovatel poskytuje, nebyly neoprávněně dále šířeny, pronajímány, distribuovány či jinak zpřístupněny třetím osobám (které nejsou zahrnuty v této smlouvě) a pokud takovou činnost zjistí, bez prodlení jí oznámí Poskytovateli.
 • Součástí pronájmu e-shopu a s ním spojených služeb není poskytnutí zdrojových kódů ani přístupu k nim.
 • Objednateli není oprávněn zprovoznit svou licenci k programu na jiných serverech, než jsou servery Poskytovatele, není-li mezi Poskytovatelem a Objednatelem dohodnuto jinak.
 • Úpravy vytvořené na míru (na zakázku) Objednateli jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele.

Práva k provozu e-shopu:

 • Objednatel tímto získává nevýhradní licenci k používání e-shopu, ne však k jeho další distribuci či udělování dalších licencí a to za finanční odměnu či bez ní.
 • Objednatel není oprávněn s pronajatým e-shopem nakládat jinak, než je uvedeno v této smlouvě, tj. je oprávněn ji používat pouze k zajištění prodeje produktů a služeb uváděných v jeho e-shopu.
 • Poskytovatel je oprávněn poskytovat třetím osobám úpravy vytvořené ve svém systému přímo na míru (na zakázku) Objednateli, aniž by mu vůči Objednateli vznikal jakýkoliv závazek.
 • Všechna autorská práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vždy vyhrazena Poskytovateli.

3. Poskytované služby k pronájmu

Služby zahrnuté v pronájmu:

 • Hosting e-shopu na serveru Poskytovatele.
 • Zprovoznění e-shopu na serveru Poskytovatele.
 • Poskytnutí jména a hesla Objednateli pro přístup do části administrace e-shopu nutný k jeho provozování.
 • vytvoření přístupu do správy emailových schránek k doméně určené pro provoz programu v prostředí internetu.
 • Oznámení dokončení implementace emailovou zprávou adresovanou Objednateli, přičemž v této zprávě uvede Poskytovatel veškeré potřebné údaje pro přístupy do administrace e-shopu a nastavení, která Objednatel potřebuje k zajištění provozu e-shopu.

Služby pro zajištění vytvoření a spuštění e-shopu (nadstandardní služby):

 • Poskytovatel nabízí placené služby pro nastavení a spuštění e-shopu.
 • Těmito službami se rozumí především instalace jakýchkoli dodatečných nebo výměna stávajících modulů, které nejsou součástí základní nabídky e-shopu.
 • Poskytnutí těchto služeb je zpoplatněno a rozhodnutí, zda je objednat, závisí na požadavku Objednatele. Cena těchto služeb se odvíjí od ceny konkrétních modulů plus ceny za jejich instalaci dle hodinové sazby – viz ceník na webových stránkách www.shopator.cz a je následně připočítána k ceně za pronájem e-shopu.
 • Kromě toho si může Objednatel objednat i další placené služby v souvislosti s tvorbou a provozem e-shopu.
 • Cena a rozsah nadstandardních služeb je stanovena individuálně. Komunikace ohledně rozsahu služeb a ceny probíhá zpravidla emailem, který slouží také je potvrzení o objednávce.
 • Před započetím prací je Objednatel nejprve povinen uhradit jejich cenu na základě zálohové
  faktury. Do doby úhrady nemusí Poskytovatel tyto nadstandardní služby poskytovat.
 • V případě poskytnutí těchto služeb před úhradou zálohové faktury má Objednatel povinnost tyto služby zaplatit.

4. Závazky Objednatele

 • Objednatel je povinen užívat e-shop v souladu s ujednáním uvedeným v této smlouvě, tj. výhradně k prodeji produktů v prostředí internetu.
 • Objednatel má povinnost včas a řádně platit Poskytovateli pravidelné paušální platby za poskytování služeb.
 • Objednatel nemá právo bez výslovného souhlasu Poskytovatele e-shop dále prodávat či pronajímat.
 • Objednatel se zavazuje provozovat svůj e-shop v souladu s platnými zákony ČR a dobrými mravy.
 • Objednatel nebude poškozovat dobré jméno Poskytovatele. V případě zjištění takových skutečností má Poskytovatel právo omezit či zrušit poskytování služeb Objednateli uvedených v této smlouvě.
 • Objednatel se nebude snažit proniknout jinam, než do administrace e-shopu pro něho určené ani jinak útočit na servery Poskytovatele.

5. Ceny a platební podmínky

 • Objednatel se zavazuje platit poskytovateli paušální částku stanovenou v objednávce, a to za každou započatou dobu, ve které je služba poskytována.
 • Cena za poskytovanou službu je splatná před započetím Doby, ve které má být služba poskytována, ke dni uvedenému v zálohové faktuře.
 • Cena za poskytovanou službu je splatná převodem na účet poskytovatele č. 2001304419/2010 vedený u FIO banky na základě zálohové faktury, kterou poskytovatel doručí Objednateli minimálně 14 dní před splatností.
 • První zálohová faktura je předána Objednateli při podpisu smlouvy.
 • Objednatel se zavazuje uvést ke každé úhradě variabilní symbol.
 • Poskytovatel má právo na úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za den a to i v případě, že došlo k ukončení služeb na základě neuhrazení poplatků.
 • Zálohové faktury a faktury jsou Objednateli zasílány výhradně elektronickou poštou, není-li mezi smluvními stranami uvedeno jinak. V případě neplnění finančních závazků Objednatele, je Poskytovatel oprávněn ukončit smluvní vztah.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravu cen odpovídající meziroční inflaci. V případě navýšení ceny má Objednatel právo na odstoupení od smlouvy dle podmínek uvedených v této smlouvě.
 • Za řádné zaplacení považují obě strany připsání paušální částky na účet Poskytovatele.
 • Zaplacené zálohy na budoucí období nebo nevyčerpané služby se nevrací.
 • Pokud Objednatel neuhradí své závazky za služby Poskytovatele do 14 dnů od data splatnosti, má Poskytovatel právo pozastavit poskytování služeb Objednateli. V případě žádosti Objednatele o obnovení poskytování služeb má Poskytovatel právo požadovat poplatek za obnovení služeb po Objednateli ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
 • Poskytovatel není povinen obnovit poskytování služeb před úhradou všech závazků Objednatele a není odpovědný za újmu způsobenou tímto Objednateli.
 • Poskytovatel má právo na účtování více prací, pokud byly Objednatelem objednány.
 • Poskytovatel má dále právo na poměrné navýšení ceny za hosting, došlo-li dle odstavce o poskytování hostingu k navýšení zátěže e-shopu Objednatele a stejně tak má Poskytovatel právo na navýšení ceny za poskytování podpory, pokud je Objednatelem nadměrně využívána nebo je požadovaná „extra péče“.

6. Případy podstatného porušení smlouvy Objednatelem

 • Užívání služeb bezplatně, tj. nedodržení platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
 • Nedodržování platebních podmínek (viz odstavec 5) a neplacení Poskytovateli za poskytované služby.
 • Porušení obchodního tajemství a poskytování informací třetím osobám o vzájemném vztahu a komunikaci mezi Objednatelem a Poskytovatelem vedoucích k poškození dobrého jména Poskytovatele.
 • Provozování e-shopu v rozporu se zákony ČR nebo podnikání v nesouladu s dobrými mravy.
 • Úmyslné poškozování serverů Poskytovatele nebo úmyslné poškozování ostatních zákazníků a služeb Poskytovatele.
 • Prodávání, pronajímání či jiné další šíření a poskytování e-shopu třetím osobám bez výslovného souhlasu Poskytovatele.

7. Podstatné porušení smluvního vztahu

 • Při podstatném porušení smlouvy jednou ze smluvních stran má druhá strana nárok uplatnit právo na odstoupení od smlouvy s udáním důvodu podstatného porušení smlouvy.
 • Podstatné porušení smlouvy si musí vzájemně obě strany oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se jedna ze smluvních stran dozvěděla o podstatném porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
 • V případě podstatného porušení smlouvy Objednatelem má Poskytovatel právo na ukončení poskytování služeb na náklady Objednatele. Poskytovatel za této situace neručí Objednateli za škodu, která mu v důsledku ukončení poskytování služeb vznikne. Škodu vzniklou třetím osobám se zavazuje uhradit Objednatel.
 • Smluvní strany se dohodly, že mimo výše uvedené sankce a smluvní pokuty nebudou uplatňovat žádné jiné náhrady škody.
 • Oznámení o podstatném porušení smlouvy musí mít písemnou formu předáno druhé straně prostřednictvím pošty nebo elektronicky e-mailem. Oznámení musí obsahovat sdělení, které z nároků podle této smlouvy hodlá dotčená smluvní strana uplatnit.
 • Poskytovatel má právo vymáhat dlužné částky za neuhrazené poskytnuté služby a produkty po Objednateli prostřednictvím třetích osob.

8. Ukončení smluvního vztahu

 • Ukončení smluvního vztahu je možné dohodou, výpovědí nebo odstoupením dle článku 7.
 • Výpovědní lhůta není stanovena, obvykle je vždy ke konci přeplaceného období (doby), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 • Objednatel má právo ukončit smlouvu bez udání důvodu výpovědí, která nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po skončení období (doby), na které má Objednatel předplacené služby u Poskytovatele.
 • Poskytovatel má právo ukončit smlouvu výpovědí, která nabývá účinnosti dnem doručení, pokud Objednatel neplní závazky vyplývající z této smlouvy, zejména odstavec 5 nebo 6.
 • Výpověď musí být podána oprávněnou osobou, která podepisovala tuto smlouvu nebo je oprávněna činit za smluvní stranu právní úkony (jednatel apod.).
 • Výpověď musí mít písemnou formu, přičemž požadavek písemné formy je dodržen také, pokud je výpověď doručena druhé straně e-mailem.
 • Zaplacené zálohy se nevrací.

III. Závěrečná ustanovení

 • Obě strany se zavazují řešit případně vzniklé spory dohodou.
 • Právní vztahy mezi poskytovatelem a Objednatelem vyplývající z této smlouvy, stejně tak i vztahy ve smlouvě nezahrnuté, se řídí právním řádem České republiky.
 • Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem objednávky Objednavatele.
 • Objednatel dává tímto Poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, které mu poskytl v souvislosti s plněním této smlouvy. Objednatel souhlasí s tím, aby mohly být jeho osobní údaje zpracovány za účelem plnění této smlouvy a to Poskytovatelem nebo jím pověřenou osobou. Poskytovatel se zavazuje, že bude uchovávat údaje v bezpečí a důvěrnosti.
 • Tato smlouva nahrazuje jakékoliv jiné předešlé ústní či písemné dohody mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
 • Tímto obě strany stvrzují, že jsou jim známé veškeré technické a obsahové parametry, smlouvu si přečetly, rozumí jí a souhlasí se smluvními podmínkami.
 • Objednatel výslovně souhlasí s uchováním jeho osobních dat pro účely plnění smluvních závazků Poskytovatele a oprávněný zájem Poskytovatele na poskytování přímého marketingu Objednateli dle GDPR.

Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.9.2018